17/5000 កញ្ចក់កញ្ចក់

SUNFLEX frame less glass balustrades maximize the perception of space through a modern minimalist appearance, retaining views while providing security and safety for staircases, balconies and decks. ប្រព័ន្ធរបស់យើងផ្តល់នូវលក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មដ៏យូរអង្វែងដែលនឹងបង្កើននិងបន្ថែមតម្លៃដល់ផ្ទះរបស់អ្នក។