អាជីពនៅក្រុមហ៊ុន SUNFLEX ASIA

អាជីពនៅក្រុមហ៊ុន SUNFLEX ASIA

យើងកំពុងស្វែងរក:

  • ប្រធានផ្នែកលក់ / អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មនៅទីក្រុងបាងកក។
  • អ្នកចែកចាយឬអ្នកលក់នៅសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ី។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមទាក់ទង:

លោក Stefan Borgmann
s.borgmann@sunflexasia.com
www.sunflexasia.com